Disclaimer

Book now at Kooyk Hotel

Arrival
Departure
Roomtype
 

Disclaimer

Nederlands:

De informatie, software, producten en diensten die op deze website worden aangeboden kunnen onnauwkeurigheden of typographische fouten bevatten. In het bijzonder, garandeerd Hotel Kooyk niet de juistheid hiervan, en sluiten zij aansprakelijkheid uit voor, onnauwkeurigheden met betrekking tot de informatie over en de beschrijving van een hotel en andere reisproducten die op deze website getoond worden (inclusief, zonder beperkingen, foto's, lijsten met hotel voorzieningen, algemene productbeschrijvingen, etc.), welke informatie veelal afkomstig is van de respectievelijke leveranciers. Hoteltarieven die op deze site worden weergegeven zijn uitsluitend bedoeld als algemene richtlijnen en bied geen garantie voor de juistheid van de tarieven. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht in de informatie op deze site. Kooyk Hotel mag op ieder moment verbeteringen en/of wijzigingen op deze site aanbrengen.

Hotel Kooyk doet geen bindende uitspraken over de geschiktheid van de informatie, software, producten en diensten op deze website voor enig doel. Het opnemen of te koop aanbieden van producten of diensten op deze website vormt geen goedkeuring of aanbeveling van deze producten of diensten door Hotel Kooyk. Hotel Kooyk wijst iedere verantwoordelijkheid af voor garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten, inclusief alle geimpliceerde garanties en voorwaarden van verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht en onschendbaarheid.

Hotel Kooyk is niet aansprakelijk voor en geven geen vergoeding in het geval van vertraging, afzegging, overboeking, staking, overmacht of andere oorzaken buiten hun directe verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bijkomende kosten, verzuim, vertragingen, omleidingen of handelingen van een regering of autoriteit.

Hotel Kooyk is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bestraffende, bijkomende, bijzondere of gevolgschade die voortkomt uit, of op een of andere manier verband houdt met, het gebruik van deze website of met de vertraging of onmogelijkheid om deze website te gebruiken of vanwege enige informatie, software, producten en diensten die verkregen zijn via deze website of op een andere wijze voortkomen uit het gebruik van deze website, ongeacht of de schade berust op een overeenkomst, een onrechtmatige daad, aansprakelijkheid of een andere grond, zelfs als Hotel Kooyk gewezen is op de mogelijkheid van schade. Aangezien sommige staten/jurisdicties de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of bijkomende schade niet toestaan is het mogelijk dat de bovenstaande beperking niet op u van toepassing is.

 

English:

The information, software, products, and services published on this website may include inaccuracies or typographical errors. In particular, Hotel Kooyk. do not guarantee the accuracy of/and disclaim liability for inaccuracies relating to the information and description of the hotel and other travel products displayed on this website (including, without limitation, photographs, list of hotel amenities, general product descriptions, etc.), much of which information is provided by the respective suppliers. Hotel ratings displayed on this website are intended as general guidelines only, and Hotel Kooyk do not guarantee the accuracy of the ratings. Changes are periodically added to the information herein. Hotel Kooyk may make improvements and/or changes on this web site at any time.

Hotel Kooyk making no representations about the suitability of the information, software, products, and services contained on this web site for any purpose. The inclusion or offering for sale of any products or services on this web site does not constitute any endorsement or recommendation of such products or services by Hotel Kooyk. Hotel Kooyk hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, software, products, and services, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and noninfringement.

Hotel Kooyk has no liability and will make no refund in the event of any delay, cancellation, overbooking, strike, force majeure or other causes beyond their direct control, and have no responsibility for any additional expense, omissions, delays, re-routing or acts of any government or authority.

In no event shall Hotel Kooyk be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special, or consequential damages arising out of, or in any way connected with, the use of this web site or with the delay or inability to use this web site, or for any information, software, products, and services obtained through this web site, or otherwise arising out of the use of this web site, whether based on contract, tort, strict liability, or otherwise, even if Hotel Kooyk has been advised of the possibility of damages. Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you..

 

Back to previous page